Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtára XXI. század elején


A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola,
Óvoda és Községi Könyvtár felújítása
a HU0305-04-01-0028 perseus számú projekt keretei között

2004. szeptember 7-én került aláírásra a Magyarországon futó egyik utolsó, HU-2002/000-315.01.05 és HU-2003/004-347-000-05-04 Phare-program keretei közt támogatást nyert projekt támogatási szerzõdése.

A projekt célja a pocsaj községbeli Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár felújítása és informatikai fejlesztése.

A projekt fõ célkitûzései

Olyan korszerû és több funkció ellátására is alkalmas informatikai és nyelvi labor, valamint oktatási labor - multifunkcionális könyvtár kialakítása - az azoknak otthont adó általános iskolai épületszárny felújítása, részleges átépítése - mellyel többcélú, az intézmény oktatási feltételrendszerét a 21. század elején elvárható követelményekhez igazítja.


Olyan új oktatási módszerek és szolgáltatások bevezetése, melyekkel növelni lehet a diákok továbbtanulási esélyeit.

Az általános iskolás korosztály korszerû oktatása révén javítani a tudásalapú társadalomban való boldogulás esélyeit

Mit miért?

IT tartalomfejlesztés

A kialakított infrastruktúra lehetõséget ad arra, hogy az IKT használatával tudják tanítani a különbözõ szaktárgyakat, valamint szélesebb körû információhoz, nyílt kapcsolatokhoz juttassák az ide járó tanulókat, szüleiket, tanáraikat és a nagyközségben élõ lakosságot. Ezáltal lehetõséget nyújtanak növendékeink számára, hogy az általuk választott közép-, majd felsõoktatási intézmények hallgatóvá válhassanak, azokban eredményesen folytathassák tanulmányaikat, szerezhessék meg bizonyítványukat, oklevelüket. Az alapkészségek és képességek IT alapú fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy késõbb helyt tudjanak állni a tudás alapú társadalom diktálta követelmények között. A képzési szint emelésével lehetõvé válik, hogy a lakosság jelentõs részét képezõ cigány népesség minél nagyobb eséllyel induljon a munkaerõpiacon és hozzájusson a megélhetését biztosító munkához.

Informatikai infrastruktúrafejlesztés

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár a nyelvi labor, számítógép terem, valamint oktatási szaktanteremként is funkcionáló multifunkcionális könyvtár kialakításával olyan infrastrukturális feltételrendszert hozott létre, amely megfelel a XXI. század informatikai és e-tanulási követelményeknek. (A meglévõ számítógépterem alkalmatlan volt a kor követelményeinek megfelelõ oktatási módszerek alkalmazására ,elavult korszerûtlen és kevés gép állt rendelkezésre, a nyelvi labor felszereltsége meglehetõsen szegényes, számítógépek nélkül csak formális volt.)

A két, összesen 62,6 m2 alapterületû tanteremben megvalósult 11+1 munkaállomásnak helyet adó, 11 tanuló korszerû eszközökkel történõ idegen nyelvi képzését biztosító nyelvi labor (24 m2), egy 17+1 munkaállomással rendelkezõ, 17 tanuló XXI. századi követelményeknek megfelelõ számítástechnikai ismereteinek elsajátítását lehetõvé tevõ informatikai labor (38,6 m2) kialakítása. Megvalósult az oktatási szaktanterem (25 m2) , multifunkcionális könyvtár korszerû informatikai berendezésekkel , 11+1 számítógéppel, nyomtatóval , való felszerelése, így a projekt elõtt meglévõ könyvtár eszközellátottságának hiányosságait , mely messze alatta volt a mai kor igényeinek ,– a projekt keretében orvosolták.

Az iskola ,lehetõségeihez mérten, szép sikereket ért el az elmúlt évtizedben: tanítványai országos versenyek döntõjében is eredményesen helyt álltak, többek között számítástechnika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv tantárgyakból. Ezen eredményeikben jelentõs növekedés bekövetkezését várják a project eredményeinek hatására, hiszen diákjaik tehetségét megfelelõ infrastrukturális háttérrel tudják így megtámogatni.

Az épület akadálymentesítésének megoldásával a fogyatékkal élõk számára is elérhetõvé tették a laborok nyújtotta szolgáltatásokat.

IT képzések, továbbképzések idegen nyelvi képzések feltételrendszerének biztosítása

A korszerûsítés eredményeként kialakított helységek az iskolarendszerû oktatáson kívül más funkciók ellátására is alkalmasak. A projekt keretében kialakított informatikai és nyelvi laborban általános iskolás diákjainkon kívül a szülõk valamint a nagyközség teljes felnõtt lakossága számára fognak nyelvtanfolyamokat, valamint ECDL vizsgára felkészítõ tanfolyamokat szervezni, így segítve elõ a hely társadalom képzettségi színvonalának emelését a roma és a román kisebbség társadalmi helyzetének javítását. Az intézmény feladata késõbbi feladata lesz továbbá a térségben élõ gyermekek, családok, tanárok az új információs technológiák megismerését célzó iskolán kívüli tevékenységének ösztönzése, az erre irányuló törekvésekhez a helyszín nyújtása.

Épület korszerûsítés

A projektet megelõzõen fennálló problémák nélkülözhetetlenné tették a falak szigetelését, a nyílászárók szigetelését (ajtók, ablakok) a hideg- és melegburkolat javítását, cseréjét, illetve a fûtési rendszer korszerûsítését (kazáncsere). A korszerû (energiatakarékos, hõszigetelt) megoldások alkalmazása révén az üzemeltetési költségek kb: 8%-os csökkenését érték el. Megtörtént továbbá az épületszárny felújításán túl akadálymentesítése is, ami egyrészt az épületen belüli közlekedés akadálymentes voltát, valamint a vizesblokk megfelelõ átalakítását jelentette. Sor került az iskola udvarán egy fa biciklitároló építésére is, mellyel lehetõvé vált a tanulók kerékpárjainak biztonságos elhelyezése.

Esélyegyenlõség biztosítása

Horizontális szempontként a projekt célrendszerében és megvalósításában végigvonult a fogyatékkal élõ, valamint az egészséges gyerekek esélyegyenlõségének biztosításának szempontja is. Ennek érdekében történt meg az épület, valamint a korszerûsített informatikai labor megközelítésének akadálymentesítése.

Másrészrõl esélyegyenlõséget szeretnénk biztosítani növendékeink, mint az ország egyik leghátrányosabb helyzetû kistérségében élõ tanulók számára, hogy azonos esélyekkel induljanak közép-, majd felsõoktatási intézmények felvételi vizsgáin az ország kedvezõbb helyzetben lévõ térségeinek, településeinek diákjaival, késõbb pedig a munkaerõpiac növekvõ elvárásainak tudjanak sikeresen megfelelni.

A projekt megvalósítása során különös figyelmet fordítottak a cigány-nem cigány, román-nem román lakosság közötti esélyegyenlõség érvényesítésére is, azáltal, hogy mind az elõkészítés, mind a megvalósítás során képzettségüknek megfelelõen azonos eséllyel vettek részt a munkában, a megvalósult fejlesztések eredményeit pedig azonos eséllyel élvezhetik.

A projekt környezete

Pocsaj község Hajdú-Bihar megyében, az egyik leghátrányosabb helyzetû kistérségben a Berettyóújfalui Kistérségben helyezkedik el. Fõútvonalak nem érintik. Az ÖNHIKIs település, a rendszerváltás kárvallottjai közé tartozik. Ipari jellegû üzeme nincs, az 1960-ban alakult, Termelõ Szövetkezet, melyben addig mintegy 1.000 család gazdálkodott , a 90-es évek közepén felbomlott. Így a munkaképes lakosság mintegy 70%-a maradt megélhetés nélkül. Egyre többen kezdtek valamilyen vállalkozásba, de sajnos jellemzõ maradt a munkanélküliség, valamint, elsõsorban a roma lakosság körében, az alacsony iskolázottság. 1963-ban épült óvoda, iskola, vezetékes vízrendszer, majd a 90-es években a falu közmûvesítése is elõrehaladt: bevezették a gázt, a telefont, a kábeltévét, melyekkel mára majdnem minden háztartás rendelkezik. Ebben az idõben épült új iskolai rész is tornateremmel, így megszûntek a szétszórtan elhelyezkedõ iskolai osztályok.

Az általános iskolánkban tanuló gyerekek közül 260 fõ (70,4%) rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, ami egy egyéb hátrányok és hiányok elszenvedésén túl azt is jelenti számunkra, hogy ezen gyerekek számára az általános iskola az egyetlen esély és lehetõség a munkaerõpiacon jól használható kompetenciák, az informatikai ismeretek és nyelvtudás megszerzésére.

Az iskola tanulói létszáma 369 fõ, közülük 140 fõ (37,9 %) tartozik a cigány etnikai kisebbséghez. Az iskola összlétszámából 24 fõ enyhén értelmi fogyatékos, részükre szervezett, eltérõ tantervû tagozaton tanulnak. Az iskola maximális befogadó képessége 400 fõ, az iskola kihasználtsága 2005 évben 92,25% volt.

Mind a szülõk, mind a diákok részérõl komoly igény mutatkozott az infrastrukturális fejlesztésre, hiszen felismerték, hogy a XXI. századi tudás alapú társadalom elvárásainak teljesítéséhez szükséges mind a nyelvtudás, mind pedig az informatikai eszközök legalább felhasználói szintû ismerete. Másrészt iskolába járó tehetséges diákok kibontakozása szempontjából is sürgetõ igény volt az iskola IKT fejlesztésének megvalósítása.

A társadalmi környezet megfelelõ volt egy összefogás megteremtéséhez. Annak érdekében, hogy a közös törekvések eredményesen megvalósulhassanak, a pályázat elõkészítésének szakaszában egy 4 szervezetbõl álló konzorciumot hoztak létre:

A konzorcium vezetõje:

Pocsaj Nagyközség Önkormányzata

A konzorcium tagjai:

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár

Román Kisebbségi Önkormányzat Pocsaj

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Pocsaj

A konzorciumi partnerek körének összeállításánál egyik meghatározó szempontként a korábbi együttmûködések pozitív tapasztalatai álltak, melyek egyben garanciát jelentettek a project menedzselhetõségére, a szakmai munka magas színvonalára. Másik fõ törekvés volt, hogy az intézmények hatékony együttmûködése révén magas színvonalon tudják a kitûzött célokat (rövid és hosszú távon egyaránt) megvalósítani, példaként szolgáljon a térség intézményei, szervezetei számára minél szélesebb körû és nagyobb számú partnerség kialakítására. A hatékony együttmûködés feltételeként már a tervezés idõszakában világosan elkülönítették a projektvégrehajtás idejére a munkamegosztást, feladatokat, felelõsség- és hatásköröket, összegzésként a cselekvési ütemtervben nevesítették egyes részfeladatok felelõs intézményeit.

Az eredmények fenntartása

A project keretében létrejött eszközök mûködtetése feltétlen szükséges, ezért a finanszírozási források megteremtése is elengedhetetlen.

Pocsaj Község Önkormányzata kötelezettséget vállalt intézményünk hosszú távú fenntartására, amelyet kiegészítõ támogatások keretében biztosít. Az eddigi gyakorlat is azt mutatta, hogy a megvalósult fejlesztésekhez az Önkormányzat biztosította a szükséges pénzügyi fedezetet, majd a létrejött új létesítmény fenntartásához a saját pénzeszközei felhasználásával járul hozzá.

Az energia megtakarítást célzó felújítás nyomán máris 30%-os fûtési energia megtakarítást értünk el.

A projektben foglalt tevékenységi formák már mûködnek, fenntarthatóságuk hosszú távon szükség esetén a partnerek anyagi tehervállalásával is kiegészülhet.

Az iskola felvette a kapcsolatot felnõttképzést folytató intézményekkel. A lefolytatott egyeztetések alapján már a közeli jövõben tervezhetõk a fenntarthatóságot biztosító bevételek, melyet a szülõk, valamint a településen és környékén élõk számára szervezett kedvezményes díjazású informatikai és nyelvi képzésekbõl, tanfolyamok eredményeként várunk. Az ezekbõl befolyó bevétel is hozzájárul a project keretében kialakított nyelvi-, informatikai labor, oktatási szaktanterem, multifunkcionális könyvtár, finanszírozásához.

A projekt megvalósítására létrejövõ szakmai testületek (Szakmai Tanács, Menedzsment Bizottság, Monitoring Bizottság) a közös tevékenységek során szerzett tapasztalatokat a jövõben is fel tudják használni a további fejlesztési tervek realizálásában. A Közösségi támogatások megszerzése és felhasználása terén szerzett gyakorlati kompetenciákat e testületek (illetve a bennük dolgozó szakértõk) sikeresen kamatoztathatják a jövõbeli Közösségi támogatások finanszírozott projektek megvalósításában. Ezen törekvés elsõ eredményeként ismét sikeresen készítettek elõ egy a jelen projekt eredményeit felhasználó és továbbvivõ projektet. A tanulmány megírásának idejében már kihirdetésre került, hogy pozitív elbírálásban részesült a település HEFOP/2005/2.1.5 Hátrányos helyzetû tanulók integrált nevelése c. felhívására beadott pályázata.

A projekt pénzügyi összetevõinek bemutatása

A 267.149,57 Euró összköltségvetésû projekt fõ
költségvetési sorai a következõkbõl álltak:


Kiadások:
Költség Euróban

1
Személyi kiadások:

Technikai/szakmai személyzet, adminisztratív személyzet bérei, járulékok, szakértõi díjak
32.320,98

2
Tárgyi eszközök:

Bútorok, IKT eszközök
79.503,77

3
Egyéb költségek, szolgáltatások:

Publikáció (kiadványok), tanulmányok, auditálás költségei, értékelés költségei, fordítás, bankköltség, tenderdokumentáció készítése
25.039,67

4
Építési munkálatok:

Felújítás
101.258,00

5
Adminisztratív költségek:
4.762,45

6
ÁFA
24.264,70


Mindösszesen:
267.149,57A projekt elismerhetõ költségeinek támogatási intenzitása maximum 90%-os volt, így a projekt finanszírozása összességében az alábbi megoszlás szerint volt tervezve:

PHARE támogatás: 238.021,99

Pocsaj község Önkormányzatának önrésze: 29.127,58

A projekt pontos pénzügyi zárása 2006. március-április hónapban fog megtörténni, ezért jelen táblázatban a projekt tervezett költségvetése került bemutatásra.

A 21 század tudásalapú társadalmában elengedhetetlenül fontos az úgynevezett informatikai írástudás, amelynek elsajátítását minél fiatalabb életkorban meg kell kezdeni. Aki gyermekkorától kezdve nem jut az informatikai alapismeretek birtokába, szinte behozhatatlan, hátrányos helyzetbe kerül társaival szemben. Ennek érdekében a tanulók felkészítése az új évezred információs társadalmára a közoktatás kiemelt feladata. Az informatikai ismereteket, eszközöket, a kommunikációs kultúrát mindenki számára ingyenesen kell hozzáférhetõvé tenni az oktatási rendszeren belül. A gyermekeket fel kell készítenünk arra, hogy az információs korban felnõttként élni, dolgozni, alkotni, tanulni, mûvelõdni, szórakozni tudjanak, hogy az értékes és értéktelen információkat megkülönböztessék, továbbá tudásukat folyamatosan frissíteni, bõvíteni tudják. El kell sajátítaniuk az információk szerzésének, feldolgozásának, tárolásának, továbbításának technikáit, meg kell ismerniük az információkezelés jogi és etikai szabályait.

A projekt két nagyobb területen hozott újabb lehetõséget pedagógiai munkánkba:

Az informatika alsóban tagozaton történõ tanítása.

Az IKT eszközök használatának bevezetése más tantárgyi órákon.

Ahhoz, hogy a diákok informatikai tudása biztos legyen, hogy képesek legyenek az IKT sokoldalú, iskolai és iskolán kívüli alkotó alkalmazására, a legfontosabb felhasználói ismeretek tudatos közvetítésére, elsajátíttatására is szükség van. Erre hivatott az informatika, mint tantárgy. Ennek bevezetése a projekt segítségével már az alsó évfolyamokon is megteremtõdött. Nem értünk egyet a számítástechnika alsó tagozaton történõ bevezetése ellenzõivel, akik a függõségtõl, szociális elidegenítéstõl féltik gyermekeinket. Az információs társadalom igényei, a fejlõdés egyértelmûen bebizonyították, hogy az IKT-eszközök fiatalabb életkori „elzárása” érdekében értelmetlen, sõt kimondottan káros is hadakozni, inkább a megfelelõ pedagógiai-didaktikai módszerek megújításával kell az alsós informatikaoktatást rendezni. Az informatikával való ismerkedés igénye kisiskolás kortól kezdve sokszor a szülõi elvárások alapján vetõdik fel. Ha a tanító, logopédus és az informatika szakos pedagógus együttmûködésre képes, az IKT alkalmazása hatékony lehet az óvoda-iskola átmenet segítésében, az oly sokszor kudarccal járó írás-olvasás alapkészségeinek fejlesztésében, sõt egyes magatartási, viselkedési rendellenességek korrigálásában is. Iskolába lépéskor a gyermekek egy-egy részképességének fejlettsége különbözõ, ezt megfigyelve személyre szóló fejlesztési feladatok fogalmazhatók meg. Az iskolába lépés elsõ hónapjaiban sok gyermek küszködik például iránytévesztéssel, alakfelismerési nehézségekkel stb., ami a betûtanulás során lemaradáshoz, egyes esetekben írás- és olvasászavarhoz vezet. A kisebb lemaradások hatékonyan fejleszthetõk a nagy motiváló erõvel bíró számítógép segítségével is.

Az IKT alkalmazása (beleértve a korszerû könyvtárhasználati ismereteket is!) kereszttantervi szinten is elvárt, ugyanakkor az informatika az új alaptanterv szerint az alsó tagozaton tantárgyként is megjelenik. A 4. évfolyam végére megfogalmazott követelmények az alábbi tantervi témaköröket foglalják magukban:

A ma jellemzõ frontális és zömmel lexikális ismeretközlõ eljárásokat fokozatosan fel kell váltania az iskolarendszer egészére kiterjedõ, kompetencia alapú nevelési, oktatási módszertannak. A módszertani változást a digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása kell, hogy kísérje. Az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli megalapozása biztosíthatja a tudás alapú társadalom és gazdaság létrejöttének feltételeit. A digitális kultúra közoktatásban történõ megjelenése elengedhetetlen a versenyképes tudás, a munkaerõ-piaci boldogulás szempontjából. Fel kell készülni tehát a korszerû digitális eszközök alkalmazására az iskola életének minden területén.

A projekt keretében kiépített számítástechnikai rendszerrel elérhetõ a Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának, egyéb digitális tananyagoknak a felhasználása és kezelése.

A tanórákon legáltalánosabban alkalmazott frontális munkaformán túl több tanulásszervezési módot tesz lehetõvé:

Önálló ismeretszerzést

Differenciált tanulást

Heurisztikus tanulást önállóan és csoportban

a tanár szerepe pedig elsõsorban kutatásvezetõi, tanácsadói lesz.

Ma már bõséges, és egyre bõvülõ, feladat és adatbázis érhetõ el nem csak különbözõ adathordozók és számítástechnikai programok formájában, hanem az interneten keresztül is. Ezek a különbözõ mûveltségterületek (Pl. Ember és természet, Matematika, Anyanyelv és irodalom, kül. idegen nyelvek stb) egyre szélesebb spektrumát fedik le, és egyre részletesebben teszik ezt. Találunk játékos interaktív történelemórákat, egy-egy résztéma feldolgozásához használható videografikákat, játékokat, feladatlapokat. Ezek lehetõséget adnak az összes évfolyam minden tantárgyának tanításánál az IKT eszközök által színesebbé és hatékonyabbá tenni a tanulási folyamatot.

A vizualitás, megtapasztalás, cselekedtetés, azonnali visszajelzés pedagógiai hatásával erõsítik meg a tudástartamom elmélyülését, a készségek, képességek kibontakoztatását. Nem pusztán lexikális tudásra tesznek szert, hanem egyéb kompetenciáik, szociális képességeik is alakulnak, fejlõdnek. Folyamatosan fejlõdik pl.:

értõ olvasásuk,

problémamegoldó képességük,

kooperációs készségük stb.

Ígéretesnek tartjuk az IKT eszközök használatának bevezetését , a használat mikéntjét és mikorját alaposan átgondolva és a kellõ mértékletességet megtartva, mert miért is mondanánk le annak személyiségfejlesztõ hatásáról tanórákon és szabadidõs tevékenységekben egyaránt.

Persze azt, hogy az IKT képességfejlesztõ, felfedezésre ösztönzõ alkalmazásával valóban jobb lesz-e az iskola, élvezetesebb lesz-e a tanulás, azt évek múltán a diákok eredményei fogják eldönteni...

Tudjuk, hogy maga a környezet is jelentõs nevelési, személyiségfejlesztõ tényezõ, azonban az 1991-ben megtörtént iskolabõvítés óta nem volt alkalmunk, sem a régi, sem az új épületrészen, felújítási, korszerûsítési munkát végezni.

A projektet megelõzõen számítástechnikai gépparkunk kevés és elavult technikát képviselt.

2005-ben azonban lehetõség nyílt mind a régi épületrész felújítására, mind a géppark lecserélésére az Információs technológia az általános iskolákban, épület-felújítással egybekötve PHARE-pályázat segítségével.

Miután sikerült a nyertes pályázók közé kerülnünk, elvégeztük 2005. évben az épület-felújítási munkálatokat majd sor kerülhetett a korszerû IKT eszközök beszerzésére.

42 db multimédiás számítógép konfiguráció a szükséges szoftverekkel, digitális kamera és fényképezõgép, laptop, projektor, scanner, nyomtatók, illetve bútorzat kerül használatba a megvalósulás során.

A projekt elsõdleges célcsoportja: az általános iskolában tanuló 369 gyermek, és az õket tanító 31 pedagógus.

A project másodlagos célcsoportja: az intézmény többi intézményegységei (óvoda, könyvtár), további 131 tanköteles korú gyermek, a tanulók családjai (145 család), a község ifjúsági és felnõtt közössége. 2.715 fõ melybõl 987 fõ a cigány etnikumhoz tartozik.

A kialakításra kerülõ infrastruktúra lehetõséget ad számunkra, hogy az IKT használatával tudjuk tanítani tantárgyainkat, valamint szélesebb körû információhoz, nyílt kapcsolatokhoz juttassuk az ide járó tanulókat, szüleiket és tanáraikat. Ezáltal adunk lehetõséget növendékeink számára, hogy az általuk választott közép-, majd felsõoktatási intézmények hallgatóvá válhassanak, azokban eredményesen folytathassák tanulmányaikat, szerezhessék meg bizonyítványukat, oklevelüket. Késõbb pedig helyt tudjanak állni a tudás alapú társadalom diktálta követelmények között.

A Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola, Óvoda és Községi Könyvtár a nyelvi labor és a számítógép terem, valamint az oktatási labor multifunkcionális könyvtár kialakításával olyan infrastrukturális feltételrendszer lett elérhetõ, amely megfelel a XXI. század informatikai és e-tanulási követelményeknek. Az ez elõtt meglévõ számítógéptermünk alkalmatlan volt a kor követelményeinek megfelelõ oktatási módszerek alkalmazására, hiszen mindössze 15 db számítógéppel rendelkeztünk, melyek elavult, sok évvel ezelõtt gyártott gépek voltak, és a minimális követelményeket sem, vagy csak nagy nehézségek árán tudtuk teljesíteni. Kiemelt helyen kezeltük a nyelvi képzést, azonban nyelvi laborral nem rendelkeztünk, az angol nyelv oktatása az osztálytermekben történt.